РЕЧНИК НА ЛИТЕРАТУРНИТЕ ТЕРМИНИ


Алегория–израз,в който се говори за един предмет или проява, а се подразбират други.Творчески похват,широко използван в художествената литература, конкретизация на идея или мисъл посредством образ, в който е вложен преносен смисъл. Алегорията се основава на съпоставимостта между две …