ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ЕСЕ


Есе (френски essai от essayer – ‚опитвам‘) – жанр на прозата, съчетание между критика (най-често литературна), философия и …