ГЕОРГИ МИШЕВ с национална награда за детска литература


Писателят Георги Мишев стана приносител за Национална награда „Константин Константинов”..