ХИПЕРБОЛА – ПРИМЕРИ


Хипербола – предмет или признаци на предмета, който или които преднамерено се пресилват, преувеличават, ( т.е. силно преувеличаване на нещо – в речта или в художествената литература …