СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ


ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ

СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ

Текстът е предаден на съвременен книжовен език по зографски ръкопис, обнародван от проф. Йордан Иванов:
История салвеноболгарская, собрана и нареждана Паисием иеромонахом…