ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ЕСЕ


Есе (френски essai от essayer – ‚опитвам‘) – жанр на прозата, съчетание между критика (най-често литературна), философия и …

Повест –художествено повествователно литературто произведение


Повестта е един от традиционните епически видове в литературата, който по обсег, обем и творческо внушение заема средно място между разказа и романа.
Разликите са по отношение на сюжетното развитие: по-добре разгърнато …

Разказът като литературен жанр


Разказът е повествователен жанр, който се характеризира с определен брой думи.
Той е наследник на новелата и продължава по размер нейната форма. Разцъфтява през XiX и XX век като литературен жанр, изразяващ състоянието на обществото с типичните му социални условия. Разказът като като същност и…