Повест –художествено повествователно литературто произведение


Повестта е един от традиционните епически видове в литературата, който по обсег, обем и творческо внушение заема средно място между разказа и романа.
Разликите са по отношение на сюжетното развитие: по-добре разгърнато …

НАЙ-СТАРОТО ЛЮБОВНО СТИХОТВОРЕНИЕ


Глинената плочка с творбата, открита в Нипур през 1880 г., е датирана около 2030 г. пр. н. е.
Шумерската плочка се пази в Музея на Древния Изток в Истанбул.Тя е …